Gwybodaeth

Mae Ysgol Santes Helen yn Ysgol Gynradd Gatholig dan Reolaeth Wirfoddol. Caiff yr ysgol ei chynnal yn llawn gan yr Awdurdod Addysg Lleol, Cyngor Gwynedd, yn unol â Deddf Addysg 1944.

Ysgol Santes Helen yw'r unig ysgol Gatholig yng Nghymru ble mae'r Gymraeg yw prif gyfrwng yr addysg, mae hyn yn adlewyrchu ein sefyllfa yng nghanol gymuned sydd a'r Gymraeg fel prif iaith. Rydym yn darparu ar gyfer plant Catholig, llawer ohonynt wedi symud i'r ardal o bedwar ban byd, ac yn ceisio rhoi seiliau iddynt yn nysgeidiaeth Crist tra'n eu hintegreiddio i'r gymuned maent yn byw ynddi. Rydym yn darparu addysg i blant o oed Meithrin i unarddeg oed ac rydym hefyd yn croesawu a derbyn plant lleol di gatholig.

Y Diwrnod Ysgol

Sesiwn Bore
Meithrin: 9.00 y.b - 11 00 y.b
Cyfnod Sylfaen: 9.00 y.b. - 12.00
Iau: 9.00 y.b. - 12.00

Sesiwn Prynhawn
Cyfnod Sylfaen: 1.00 y.p. - 3.00 y.p.
Iau: 1.00 y.p. - 3.30 y.p.

Disgwylir i blant fynychu’n rheolaidd a bod yn brydlon. Gofynnir i rieni hysbysu’r ysgol yn ysgrifenedig o’r rhesymau dros unrhyw absenoldeb. Dechreuir yr ysgol am 9.00 y.b a'r drysau yn cael eu hagor am 8.50. Mae aelodau o staff wrth y giât i groesawu'r plant. Mae plant yn mynd i mewn trwy'r drws ffrynt. Os bydd plant yn cyrraedd cyn 8.50 a.m. dylai rhieni nodi nad oes goruchwyliaeth i’r plant yr adeg hynny ar yr iard. Os yw rhieni eisiau gofal plant cyn yr amser hwn yna gallant gofrestru ar-lein i'w plant fynychu'r clwb brecwast (linc isod). Ar ddiwedd y dydd dylai pob disgybl fod oddi ar y safle erbyn 3.40 oni bai bod rhyw weithgaredd allgyrsiol yn cael ei drefnu.

Cofrestru am y Clwb Brecwast

Cyfleusterau yn yr Ysgol

Ceir pedair ystafell ddosbarth a neuadd o faint sylweddol yn yr ysgol. Yn ogystal ag fel man bwyta, defnyddir y neuadd ar gyfer cynnal gwasanaethau boreol, A.G, drama a dawns, gweithgareddau cerddorol a chyngherddau.

Man Chwarae

Cae chwarae craidd caled a chae chwarae wedi ei amgylchynu â ffens dur uchel yw hwn.

Clwb Brecwast

Mae gan yr ysgol glwb brecwast sydd ar agor yn ystod y tymor. Mae manylion y clwb brecwast fel a ganlyn

  • 8.00-8.25 - £1.00 y sesiwn
  • 8.25-8.45 - Am ddim

Atgoffir rhieni yn garedig o'r angen i gofrestru eu plentyn cyn mynychu'r naill sesiwn neu'r llall ar ap Schoolcomms.

Amser cinio

Mae'r rhain wedi'u coginio yn yr adeilad a darperir cyfleusterau ar gyfer y plant hynny sy'n dod â chinio pecyn. Gall rhieni nad ydyn nhw'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim dalu am ginio trwy ddefnyddio'r ap Schoolcomms.


Cysylltwch

Pennaeth
Mrs Eirian Bradley‐Roberts B.A., M.Ed.

Ysgol Santes Helen,
Twtil,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1PS

(01286) 674856

Eirian.Bradley-Roberts@santeshelen.ysgoliongwynedd.cymru

Llywodraethwyr

clercsanteshelen@gmail.com